Ditsky psycholog jestoab lazni

Pokud nám odhalíme, ¾e dítì, kvùli jeho vìku, nepotøebuje psychologickou podporu, pak jsme znaènì ¹patní. Není pravda, ¾e psychologické problémy se objevují u nìkoho, kdo je dospìlý. My¹lení je jednoduché. Dìti také potøebují podporu k øe¹ení problémù, které jim ka¾dodenní ¾ivot pøedstavuje.

Jakmile dítì okam¾itì pøijde k lékaøi, neøíkejte, ¾e je to ¹patná kvalita. To nám vùbec není dovoleno. Dítì musí cítit, ¾e je pøíjemný pøes nás a v souètu, který pøijímá. Náv¹tìva lékaøe, s ním¾ je dìtský psycholog Krakow, je pouze dùsledkem na¹í stí¾nosti plus skuteènosti, ¾e mu chceme pomoci. Pokud dítì pocítí, ¾e náv¹tìva ho nezhor¹uje v jeho oèích, otevøe se døíve psychologovi. A pak je mimoøádnì dùle¾ité pro dosa¾ení dokonalých úèinkù terapie.

Kdy mám jít s psychologem s dítìtem? V¹echny druhy chování, které nejsou v pol¹tinì správné, v¹echny poruchy, které definujeme, by mìly být konzultovány s lékaøem. Pokud je dítì na modelu málo informací se spolupracovníky i se svými pøáteli ve skupinì, nebo se bojí chodit do vìdy vùbec, pak bychom mìli reagovat. Pamatujte, ¾e takové postoje nejsou normální, ale patologické. Nejen, ¾e dítì opou¹tí, ale také prohlubují svùj pøedmìt psychologické povahy. Nepodceòujte je. Pokusíme se objevit pøíèinu. Ne sám, proto¾e to není mo¾né. Nedokonèíme poslední nezbytná pøedispozice. Ale pouze nav¹tívit lékaøe.

Pøi výbìru psychologa k náv¹tìvì jejího dítìte, v¾dycky hledáme èlovìka, který je u¾ v dobrém èase pøíjemný a pøíjemný. Atmosféra, kterou psycholog produkuje v jednoduché kanceláøi, má velký význam pro úèinky setkání. Dítì musí pøedvídat dobøe. Musí najít v psychologovi ¹tít proti ¹patným emocím, a také cítit pocit bezpeèí ve své spoleènosti. Musí vzpomenout na dojem, ¾e neøekne pøíli¹ mnoho, ¾e psycholog pùjde na svùj úèel, aby se na nìj podíval.